2017-01
CHODNÍKY SEZEMICKO (projektová dokumentace DSP+PDPS k žádosti na IROP, SFDI, r.2017)

Součástí projektu je pět samostatných staveb modernizace úseků chodníků v obcích Dražkov, Veská a městě Sezemice v celkové délce 4,5 km.

2017-02
DOPRAVNĚ-TECHNICKÉ STUDIE (dST, r.2017)
REZIDENCE NA DOLÍKU – DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Studie předkládá odpovědi na otázky z pohledu dopravy související s realizací souboru bytových staveb s doplňkovou komerčně-administrativní funkcí v centru Pardubic

2017-03
STEZKA PODÉL SILNICE I/36 A VJEZDOVÝ OSTRŮVEK, OBEC BUKOVKA
(prověření záměru, DÚR, r.2017)

Projekční příprava stezky pro cyklisty a pěší v obci Bukovka v délce 1060 m, součástí je výstavba vjezdového/zpomalovacího ostrůvku s přesmykem stezky na sil. I/36 na vjezdu od obce Rohovládova Bělá.

2017-04
III. ETAPA TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY LOKALITY PRO BYDLENÍ BEZRUČOVA V POLIČCE
(projektová dokumentace DÚR, DSP+PDPS, r.2017)

Projekční příprava infrastruktury pro výstavby 19 RD. Projekt upravil parcelaci, zajistil vynětí pozemků ze ZPF, hlukový posudek vlivu dopravy sil. II/362 na nové RD.

2017-05
PALACKÉHO > NEŽ SPOJKA, PARDUBICE
(koncepční studie, člen týmu doprava, r.2017)

(projektová dokumentace DÚR, DSP+PDPS, r.2017)

Koncepční studie revitalizace Palackého třídy v Pardubicích vedená OHA MmP. Při znovuoživení třídy by mělo jít kromě zlepšení technického a estetického stavu veřejného prostoru …

2017-06
AUTORSKÝ DOZOR 2017

(projektová dokumentace DÚR, DSP+PDPS, r.2017)

Činnost zpracovatele dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, kterou ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací v průběhu výstavby – činnost jsem prováděl v průběhu celého roku na stavbách …

2017-07
POSOUZENÍ SJEZDŮ A NAPOJENÍ, DOPRAVĚ-INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

(projektová dokumentace DÚR, DSP+PDPS, r.2017)

Posouzení nových dopravních napojení pozemků na pozemní komunikace pro záměry soukromých subjektů. Dokumentace dopravě-inženýrských opatření na PK pro přípojku horkovodu zajišťovanou PPP, spol. s r.o.

2017-08
VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY (r.2016-2017)

SLATINKA S PŘÍTOKY, SLATINA, Ř.KM 0,000 – 4,800, OPRAVA-ÚPRAVY (PD-DPS+PDPS, r.2016)

Obnovení původní průtočné kapacity koryta říčního toku Slatinka včetně přítoků v celkové dl. 11,5 km. Předmětem projektu jsou práce prováděné v rámci běžné údržby drobného vodního toku …

2016-01
ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED ZŠ MASARYKOVA, NÁBŘEŽÍ SVOBODY V POLIČCE
(projektová dokumentace DPS-PDPS, r.2016)

Předmětem dokumentace je oprava místní komunikace a navazujících zpevněných ploch k ZŠ Masarykova v Poličce v délce 330 m. Nové kryty jsou navrženy z kamenné dlažby.

2016-02
OPRAVA KOMUNIKACE | PARKOVACÍ ZÁLIV, ROHOVLÁDOVA BĚLÁ
(2x projektová dokumentace DPS-PDPS, dotace SFDI na opravu PK, r.2016)

OPRAVA POZEMNÍ KOMUNIKACE, ROHOVLÁDOVA BĚLÁ
Délka jednopruhového, obousměrného úseku komunikace je 300 m, šířka vozovky 3,50 m. Úsek pracuje v režimu „zóna 30“ s pohybem pěších po vozovce.