VYSOKÉ MÝTO, 2018

Město Vysoké Mýto prohlašuje, že zakázky Regenerace sídliště U Potoka a Regenerace sídliště Družba byly zpracovány vysoce profesně, s respektem k místním podmínkám. Projednání s veřejností probíhala v pracovním duchu, připomínky a dotazy občanů byly prodiskutovány, vždy s výkladem širších souvislostí a s představou zpracovatele o řešeném území. Při řešení problematiky daných území zpracovatel několikrát předložil řešení sice nečekané, přesto v plném rozsahu splňující požadavky lokality, vždy s vysokou funkční hodnotou tohoto návrhu. Komplexní návrh lokality akceptuje maximum možného jak z hlediska technických možností území, tak z hlediska požadavků veřejnosti na úpravu veřejného prostoru.

Josef Šplíchal,DiS.

Odbor rozvoje města, tel: 465 466 166, mobil: 777 473 984

e-mail: josef.splichal@vysoke-myto.cz, www: http://www.vysoke-myto.cz

OBEC BUKOVKA, 2018

Pan Ing. Hlavatý je seriózní a zodpovědný projektant. Snaží se vnímat potřeby zadavatele a přizpůsobit tvorbu projektu jeho přání. Nikdy to ale není na úkor profesionality.  Vždy jsme se mohli spolehnout, že zadanou práci odvede dobře, odborně a k naší spokojenosti.

Ing Pavla Friedrichová Sirůčková
starostka obce

POLIČKA, 2017

Ing. A. Hlavatý s městem Poličkou spolupracoval (spolupracuje) při zpracování PD na realizaci technické a dopravní infrastruktury lok. Bezručova (tři jednotlivé etapy) pro následnou výstavbu rodinných a bytových domů. Na realizaci infrastruktury se dále podílí jako autorský dozor.
Jedná se o kompletní realizaci infrastruktury (inženýrské sítě, komunikace a zpevněné plochy) vč. vegetačních úprav a všech ostatních náležitostí. PD byla zpracována ve stupni pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a pro provedení stavby vč. inženýrské činnosti (projednání se správci sítí a dotčenými orgány státní správy atd.).

PD i činnost AD je zpracována a prováděna na vysoké odborné úrovni, v předem domluvených termínech a v předepsaném a požadovaném rozsahu (obsahu). Dotazy, požadavky či změny jsou řešeny operativně, v podstatě obratem. V průběhu zpracování PD je investor pravidelně podrobně informován o stavu rozpracovanosti resp. o stavu projednávání. Investor je vždy okamžitě informován o rozhodných záležitostech při zpracování PD.
Spolupráci hodnotím jako výbornou, pružnou a odborně na vysoké úrovni.

Jiří Mach, investiční technik města Poličky
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
tel.: 468 001 718, mobil: 731 441 430, e-mail: mach@policka.org

ZŘÍZENÍ SJEZDU ZE SIL. II/322, UL. STAROČERNSKÁ NA POZ. Č. PARC. 316/14

Na základě zjištěných informací na OD MmP jsem se obrátila na velmi zkušeného projektanta v oboru Dopravních staveb Ing. Aleše Hlavatého, kterého jsem neváhala kontaktovat ve věci zastupování výše uvedených záležitostí, jež jsou mimo jiné nezbytné k realizaci dřevostavby rodinného domu.
Po shlédnutí webových stránek pana inženýra jsem měla jasno, že právě on je člověk, který bude plně vyhovovat mým představám o solidním a profesionálním přístupu. A přesně tak, jak sám o sobě píše, že se považuje za člověka
pracovitého, zodpovědného a pečlivého, je v mém zájmu se po vlastní zkušenosti o jeho perfektně vykonanou a odvedenou práci podělit s veřejností v tomto sdělení.

Jeho přístup k práci si dovolím hodnotit jako velmi flexibilní, systematický a dobře promyšlený. O svých záměrech mne neváhal průběžně informovat a se vstřícností zamýšlené kroky projednávat, ať už se jednalo o věci týkající se inženýrské činnosti nebo zda šlo o svěřené činnosti spojené se zastupováním v jednáních ústních i písemných s úřady, orgány SS a orgány místní SA. Zpracovaný přehled provedených prací odpovídal skutečnosti časové náročnosti a požadovaný honorář velmi dobře odvedené práci. S čistým svědomím doporučuji všem potenciálním zadavatelům služby pana projektanta, který dokáže dostát svých závazků a svým příjemným vystupováním na klienty působit.

Bc. Lenka Štěpánová, 2017

POLIČKA, 2016

Potvrzujeme tímto, že Ing. Aleš Hlavatý, Husova 1848, 530 03 Pardubice zpracovával v období květen/říjen 2014 projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby na akci: „I. etapa dopravní a technické infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“.

Investiční náklady akce činí 24.707.660,- Kč bez DPH, z toho stavební objekt komunikace a zpevněné plochy činí 12.528.775,- Kč bez DPH.

Cena projektové dokumentace činí 449.800,- Kč bez DPH. 

Projektová dokumentace byla provedena v termínu a bez závad.

Ing. Marta Mastná

vedoucí OÚPRaŽP MěÚ Polička

ING. PAVEL ROMÁŠEK, 2013

S ohledem na naši dlouhodobou a úspěšnou spolupráci doporučuji kolegu Ing. Hlavatého jako projektanta dopravních staveb. Oceňuji především svědomité vedení projektů a široké „zorné pole“ při komplexní koordinaci jednotlivých profesí.
Projektant vodohospodářských staveb Trutnov – zhodnocení dosavadní spolupráce ze dne 28.2.2013

Ing. Pavel Romášek
Horská 5, 541 01 Trutnov
tel.: +420 777 553 782,
e-mail: vh-projekce@seznam.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADCE KRÁLOVÉ, 2012

Prohlašuji, jako investor veřejných zakázek Statutárního města Hradce Králové stavebních prací a s tím spojených projektových prací včetně inženýrských služeb, že pan Ing. Aleš Hlavatý spolupracoval jako projektant v oboru Dopravní stavby, autorský dozor a osoba zajišťující dokladovou část PD, na několika městem připravovaných a realizovaných stavbách, vždy k naší spokojenosti.
Veškerá jednání a požadavky investora byly vedeny korektně a s náležitou odborností k naší spokojenosti a následně zdárnému konečnému výsledku akce.

Ing. Valentýn Avramov