REGENERACE SÍDLIŠTĚ DRUŽBA, VYSOKÉ MÝTO

REGENERACE SÍDLIŠTĚ DRUŽBA, VYSOKÉ MÝTO

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

stupeň PD: koncepční studie území | zadavatel: Město Vysoké Mýto | kontaktní osoba: Ing. Pavel Kubeš, vedoucí odboru rozvoje města, pavel.kubes@vysoke-myto.cz | autor: Aleš Hlavatý, Štěpán Vacík| spolupráce: Karolína Koupalová | zpracování: 09/2018

Sídliště tvoří bezpochyby významný společenský fenomén. V České republice bydlí na sídlištích asi jedna
třetina domácností. Sídliště přitom představují svébytný systém zástavby, který se do velké míry odlišuje od
tradičního způsobu výstavby. Z toho vyplývá minimálně potřeba individuálního přístupu a zvýšené péče ze strany veřejné správy, přičemž jakákoliv budoucí výstavba či investiční činnost na sídlištích stojí před základní otázkou, do jaké míry respektovat stávající stav a do jaké míry ho měnit. Hledání odpovědí na otázku byly jedním z hlavních témat koncepční studie.

Na základě výsledků plánovacího setkání se zadavatelem a obyvateli území byl stanoven koncept řešení v oblastech mobilita a doprava (zatřídění pozemních komunikací, reorganizace uliční sítě, parkování, cyklodoprava, městská hromadná doprava, uliční profily), architektura a veřejný prostor (paleta funkčních náplní a vybavenosti veřejného prostoru – inspirace), zelená infrastruktura (koncepční přístup k vegetaci, transformace správy popř. vlastnictví zelených ploch), odpadové hospodářství, povrchy (hospodaření s vodou), povrchy (doporučené materiály), detaily řešení.

Řešené území bylo formálně rozděleno na 2 části / koncepční studie. Navazující území má zásadní urbanistický a dopravní dopad. Obě koncepční studie se tedy obsahově prolínají a doplňují. Studie byla projednána v průběhu zpracování s místními obyvateli a nyní se připravuje výběrové řízení na 1. etapu dle výsledků koncepční studie.