DÁLNICE D5, NÁVRH ODPOČÍVKY S TRUCKPARK V KM 91,3

DÁLNICE D5, NÁVRH ODPOČÍVKY S TRUCKPARK V KM 91,3

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

projektová dokumentace DÚR, r.2015

Působil jsem v roli zpracovatelem SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY. Vytvářel jsme Koordinační situaci stavby, Situaci záborů pozemků, konzultoval řešení s profesisty. Návrh oboustranných odpočívek s výstavbou Truckparků na dálnici D5 je umístěn na pozemku o rozloze 73 000 m2, je nově navrženo celkem 230 stání po obou stranách dálnice D5. V rámci PD-DÚR jsem řešil, zejména: soulad umístění odpočívky s ÚP Líně, posouzení vzdálenosti mezi napojením odpočívky a následující křižovatkou na dálnici dle ČSN 736101/Z1, přídatné pruhy pro připojení odpočívky na D5, navržené parametry přídatných pruhů, skladební prvky dálnice, větve pro připojení odpočívky, základní výškové řešení, základní parametry parkovacích ploch a stání, stanovení počtu stání pro stravovací zařízení dle ČSN 736110+Z1 a vyhl. 398/2009 Sb., rozhledové poměry, předběžnou bilanci zemních prací a materiálu SO-PK, předpoklad dopravního zatížení odpočívek atd.. Pro stavbu jsem vypracoval Záborový elaborát. Návrhu přecházel ideový koncept řešení, který jsem načrtl ve variantách/skicách se zhodnocením +/- každé z nich. Odhadované náklady v PD-DÚR za SO Komunikace cca. 155 mil. Kč bez DPH.