DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA LOKALITY BEZRUČOVA, POLIČKA

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA LOKALITY BEZRUČOVA, POLIČKA

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

stupeň PD: DÚR, DSP+PDPS, IČ, AD | zadavatel: Město Polička | kontaktní osoba: Jiří Mach, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, tel.: 468 001 718, mach@policka.org | zpracovatel: Ing. Aleš Hlavatý | zpracování: 2015/2019

Lokalita určená pro výstavbu celkem 83 rodinných domů, 2 bytových domů a 2 parků. Lokalita je rozdělena do třech stavebních etap. Rozpočtová cena stavby je cca. 50 mil. Kč. Stavba byla zahájena v r. 2015, předpoklad dokončení v r. 2022. Působil jsem v roli generální projektanta pro zajištění kompletní projektové dokumentace včetně všech stavebních objektů technické a dopravní infrastruktury. Součástí dodávky bylo zajištění všech potřebných podkladů (HG, IGP, hlukové studie, zaměření …) a kompletní IČ pro všechny stupně PD. Zpracoval jsem přílohy k žádosti o vynětí ze ZPF. Účastnil jsem se jednání se zadavatelem, vykonával související inženýrkou činnost. Průběžně zajišťuji autorský dozor.

Podkladová územní studie zcela neplnila požadavky zadavatele, navrhl jsem řešení uličního prostoru formou obytné zóny. Rozsah zpevněných ploch byl redukován o 25% oproti studii ve prospěch zeleně a pobytových prostor. Došlo tak k významné úspoře finančních prostředků. Na základě zpracovaného IGP, bylo možné zemní práce podrobně zatřídit v soupisu prací, provést efektivní návrh konstrukce vozovky na podkladě ekonomického posouzení variant vozovek. Bylo provedeno ekonomické posouzení prvků dlažby a obrub z kamene /betonu. Cílem návrhu bylo založit v uličním profilu hodnotné stromové patro na základě koordinovaného návrhu tras inženýrských sítí, redukce zbytných dopravních ploch, snížení rychlosti projíždějících vozidel v obytné zóně, zajistit udržitelný a provozně způsobilý návrh stavby.