STUDIE ÚPRAV ULIČNÍHO PROSTORU UL. PRAŽSKÉ PŘED VSTUPEM NA LETIŠTĚ, PARDUBICE

STUDIE ÚPRAV ULIČNÍHO PROSTORU UL. PRAŽSKÉ PŘED VSTUPEM NA LETIŠTĚ, PARDUBICE

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

technická studie tST, r.2015

Výstupem studie je návrh reagující na současné nedostatky řešeného úseku ul. Pražská před vstupem na Letiště, Pardubice. Předmětem řešení je doplnění chybějící infrastruktury pro pěší a zvýšení bezpečnosti přístupu pěších k přechodům a při přecházení vozovky přes ul. Pražská. Jsou definována místa pro překonání vozovky, návrhem jsou redukovány zbytné zpevněné plochy. Jsou navrženy úpravy zastávky Letiště ve směru Staré Čívice i bezpečné odbočení vlevo ze sil. I/2 do areálu letiště. Studie definuje záměrem vyvolané investice, prvky pro doplnění technické infrastruktury. Studie člení stavbu na dílčí SO dle investorství, mapuje majetkoprávní vztahy. Návrh reaguje na připravované stavby v území, návrh byl projednán s příslušnými dotčenými stranami. Studie je zpracována pouze z pohledu dopravního inženýra – přínosem komplexního výstupu studie by byla spolupráce s architektem se specializací na veřejný prostor (nebylo zadavatelem OD MmP požadováno).