STEZKA PRO CYKLISTY A PĚŠÍ PODÉL SIL. I/36, OBEC BUKOVKA

STEZKA PRO CYKLISTY A PĚŠÍ PODÉL SIL. I/36, OBEC BUKOVKA

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

stupeň PD: studie, DÚR, DSP+PDPS, IČ | zadavatel: obec Bukovka | kontaktní osoba: Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková – starostka obce Bukovka, tel. 724 728 455 | zpracovatel: Ing. Aleš Hlavatý | zpracování: 2017,2018

STEZKA PRO CYKLISTY A PĚŠÍ PODÉL SIL. I/36, OBEC BUKOVKA

Předmětem návrhu stavby je novostavba stezky pro cyklisty a pěší v obci Bukovka a dále pak po hranici k.ú. Bukovka v celkové délce 1060 m, dále pak dělící ostrůvek na vjezdu do Bukovky ve směru od obce Rohovládova Bělá, úprava a doplnění vybavení autobusové zastávky veřejné hromadné dopravy v obci ve směru Rohovládova Bělá, nový propojující chodník, návrh dopravního značení, veřejné osvětlení HDP, osvětlení stezky pro cyklisty a pěší, posun stožáru pro přisvětlení přechodu pro chodce, přeložka sdělovacího kabelu CETIN a vegetační úpravy. Jedná se o stavbu trvalou. Předkládaná cena stavby je cca. 13 mil. Kč bez DPH.

VJEZDOVÝ OSTRŮVEK NA SIL. I/36, OBEC BUKOVKA

Předmětem stavby je umístění nového dopravního ostrůvku na silnici I/36 na vjezdu do obce Bukovka ve směru od obce Rohovládová Bělá. Jedná se o dělící ostrůvek s oboustranným vybočením jízdních pruhů, který primárně slouží jako zpomalovací. Po realizaci stezky pro pěší a cyklisty podél sil. I/36 bude ostrůvek plnit i funkcí ochrannou, kdy bude součástí přesmyku stezky přes sil. I/36. S realizací ostrůvku přímo souvisí úprava skladebních prvků příčného uspořádání vozovky v obci Bukovka, posunutí silniční obruby vozovky i úprava odvodnění silnice. Umístěním ostrůvku vyvolá posun současného trubního odvodnění sil. I/36, přeložku sdělovacího vedení, úpravy trvalého dopravní značení silnice. Ostrůvek bude nasvícen 6-ti stožáry VO. Celková délka stavby je 390. Projekt je připraven pro financování z dotačního titulu IROP.