ING. ALEŠ HLAVATÝ

Působím jako dopravní inženýr se zaměřením na prvky veřejného a uličního prostoru plnící potřeby městské mobily a dopravy. Zajímám se o projekty kladoucí důraz na šetrnou mobilitu, bezpečnost, zklidňování dopravy ve městech a obcích, ale i na často opomíjenou pěší a cyklistickou dopravu.

Projekty připravuji od studií záměru až po prováděcí dokumentaci stavby. Na řadě projektů jsem působil v roli generálního zhotovitele projektu. Soustředím se na projekty plnící potřeby veřejného zájmu, jejichž zadavateli jsou obvykle města a obce. Od roku 2011 jsem veden v ČKAIT, autorizace Dopravní stavby ČA: 0701366.

Prostory místních komunikací jsou nejdůležitější veřejné prostory obcí a měst všech velikostí. Ve velké míře vtiskují obci její jedinečnost, atmosféru a prožitek z okolního prostředí. Tyto prostory neslouží jenom dopravě, nýbrž poskytují rámec i jiným rozmanitým projevům života, což se projevuje nejrůznějšími požadavky na funkci i obsahovou náplň prostoru.

Tvorba veřejného prostoru a prostoru místní komunikace má proto prvořadý význam při řešení problematiky zastavěného prostředí. Navrhování veřejné-ho a uličního prostoru uvnitř zastavěného území je vždy těsně spojeno s urbanismem a architekturou. Je třeba ho chápat jako komplexní profesní přístup.

Snažím se o plnění vize komplexního přístupu k řešení veřejného prostoru měst a obcí. Přístup tak zahrnuje vnímání prostoru z více úhlů pohledu, což napomáhá k vyšší kvalitě, hlubším souvislostem a obsahové interakci výsled-ného řešení. Často využívaný přístup řešení uličních prostorů a prostranství pouze dopravním inženýrem často doplňuji (v závislosti na typu projektu) o komplexní názor dalších profesí v podobě urbanisty, městského a krajinného architekta, vodohospodáře, ale i dalších specialistů na dílčí odborné úkoly v zastavěném území.

Koncepční přístup k utváření a transformaci městského prostředí ku prospěchu obyvatel vnímám potřebným již od prvotních fází definování záměrů. Vhodnou formou je plánovací a participační setkání s obyvateli, uživateli plánovaných záměrů. Dokument založený na participaci s obyvateli má potenciál se stát iniciačním, obyvateli kladně vnímaným, dokumentem budoucích změn v území.

Zajišťuji zejména projektovou činnost pro dopravní a technickou infrastrukturu, dále mezioborovou profesní součinnost, podílím se na plánovacích setkáních s veřejností, poskytuji konzultační a inženýrskou činnost.

Usiluji o důsledné předjednání koncepce řešení, vyjasnění si cílů, principů a stanovení priorit klienta již v počátku vzájemné spolupráce. Zvýšenou pozornost věnuji projekčním podkladům. Usiluji o vypracování návrhu s důrazem na ekonomiku navrženého řešení tzn. vymezení pouze nezbytně nutného rozsahu stavebních konstrukcí a prvků. Zamýšlím se nad druhem použitých materiálů (estetická úroveň, užitná hodnota, dostupnost, životnost). Preferuji opětovné využití recyklovaných materiálů, využití místních materiálových zdrojů. Snažím se o ponechání srážkové vody v místě stavby (ne vždy je však toto řešení vhodné nebo realizovatelné).

V rámci své profesní činnosti a bytí se snažím aplikovat politiku šetrnou k životnímu prostředí tj. minimalizovat odpad s pomocí zásady 5Z tj. zamítnout-zredukovat-zužitkovat-zrecyklovat-zkompostovat (stále jsem na začátku); minimalizace pracovních cest osobním automobilem – vlastním auto na CNG (tím moc nejezdím), hlavně jezdím na kole. Preferuji ekologicky šetrná zařízení. Snažím se o spolupráci s obdobně smýšlejícími subdodavateli.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

od 2020

ATUSHI HIRO s.r.o.

založení společnosti se sídlem Klášterní 54, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice
od 2018

NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE S ARCHITEKTEM VEŘEJNÉHO PROSTORU

v rámci profesních zakázek a mezioborové součinnosti
od 2012

OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ (OSVČ)

projektování, dozor a koordinace BOZP v oboru Dopravní stavby
2006-2011

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o., Hradec Králové

projektant dopravních staveb
2005-2006

STRABAG, a.s.

kalkulant silničních staveb
2004-2005

BABTIE GROUP,Praha

projektant v oboru silničních staveb a dopravního plánování
2001-2002

EUROPEAN TRANSPORTATION CONSULTANCY, s.r.o., Praha

projektant dopravních staveb
2001-2002

CHEMING a.s., Pardubice

projektant asistent v oboru silničních staveb, generel průmyslových staveb
1999-2000

HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Hradec Králové

asistent – technický pracovník v oboru projektování dopravních staveb a městského inženýrství

VZDĚLÁNÍ

2011

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU DOPRAVNÍ STAVBY

v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT zařazen pod číslem 0701366
2010

KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

registrační číslo osvědčení ČSSK/0815/KOO/2010
1995-2000

UNIVERZITA PARDUBICE – DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA

Dopravní infrastruktura, dopravní cesta
1991-1995

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, Hradec Králové

Technické zařízení budov, vnitřní inženýrské sítě