Kvalita, spolehlivost, pečlivost. Jsem Aleš Hlavatý.

Motto: „kdo zasévá silnice, sklízí auta“.

Svou prací se snažím přispět ke zlepšení užitné hodnoty veřejného sdíleného prostoru, ke zlepšení životního prostředí obyvatel měst, preferuji městotvorný přístup, snažím se o zlepšení obsluhy a prostupnosti území i pro nemotorovou dopravu, snažím se naslouchat potřebám uživatelů uličního prostoru. Zajímám se o projekty kladoucí důraz na šetrnou mobilitu, zklidňování dopravy ve městech a obcích. Veřejný prostor by měl dobře sloužit všem jeho uživatelům, nikoliv prioritně individuální automobilové dopravě. Zajímám se o aktivity neziskových organizacích v oblasti dopravy.

Usiluji o důsledné předjednání koncepce řešení, vyjasnění si cílů, principů a stanovení priorit klienta již v počátku vzájemné spolupráce. Zvýšenou pozornost věnuji projekčním podkladům. Usiluji o vypracování návrhu s důrazem na ekonomiku navrženého řešení tzn. vymezení pouze nezbytně nutného rozsahu stavebních konstrukcí a prvků. Zamýšlím se nad druhem použitých materiálů (estetická úroveň, užitná hodnota, dostupnost, životnost). Preferuji opětovné využití recyklovaných materiálů, využití místních materiálových zdrojů. Snažím se o ponechání srážkové vody v místě stavby (ne vždy je však toto řešení vhodné nebo realizovatelné).

V rámci své profesní činnosti a bytí se snažím aplikovat politiku šetrnou k životnímu prostředí tj. minimalizovat odpad s pomocí zásady 5Z tj. zamítnout-zredukovat-zužitkovat-zrecyklovat-zkompostovat (stále jsem na začátku); minimalizace pracovních cest osobním automobilem – vlastním auto na CNG (tím moc nejezdím), hlavně jezdím na kole. Preferuji ekologicky šetrná zařízení. Snažím se o hospodárný tisk (netisknout zbytečně) a o efektivní využití papíru. Preferuji digitální formy podkladů a profesních pomůcek. Snažím se o spolupráci s obdobně smýšlejícími subdodavateli. Zjišťuji spokojenost svých zákazníků. Zajímám se o hodnocení mnou vykonané činnosti z pohledu zadavatele prací. Zavádím opatření pro nápravu nedostatků.

Na počátku roku 2012, po 11-ti letech profesní dráhy, jsem se rozhodl nabyté zkušenosti uplatnit jako OSVČ. Cítil jsem, že nadešel čas začít se chovat jako samostatný a svobodný člověk, který za své skutky a jednání přebírá plnou zodpovědnost. Považuji se za člověka pracovitého, zodpovědného, pečlivého (někdy až zbytečně moc). Snažím se plnit své slovo a dostát svým závazkům.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

od 2012 OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ (OSVČ)

projektování, dozor a koordinace BOZP v oboru Dopravní stavby
2006-2011 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o., Hradec Králové

projektant dopravních staveb
2005-2006 STRABAG, a.s.

kalkulant silničních staveb
2004-2005 BABTIE GROUP,Praha

projektant v oboru silničních staveb a dopravního plánování
2001-2002 EUROPEAN TRANSPORTATION CONSULTANCY, s.r.o., Praha

projektant dopravních staveb
2001-2002 CHEMING a.s., Pardubice

projektant asistent v oboru silničních staveb, generel průmyslových staveb
1999-2000 HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Hradec Králové

asistent – technický pracovník v oboru projektování dopravních staveb a městského inženýrství

VZDĚLÁNÍ

2011 AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU DOPRAVNÍ STAVBY

v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT zařazen pod číslem 0701366
2010 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

registrační číslo osvědčení ČSSK/0815/KOO/2010
1995-2000 UNIVERZITA PARDUBICE – DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA

Dopravní infrastruktura, dopravní cesta
1991-1995 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, Hradec Králové

Technické zařízení budov, vnitřní inženýrské sítě