OPRAVA KOMUNIKACE | PARKOVACÍ ZÁLIV, ROHOVLÁDOVA BĚLÁ

OPRAVA KOMUNIKACE | PARKOVACÍ ZÁLIV, ROHOVLÁDOVA BĚLÁ

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

2x projektová dokumentace DPS-PDPS, dotace SFDI na opravu PK, r.2016

OPRAVA POZEMNÍ KOMUNIKACE, ROHOVLÁDOVA BĚLÁ
Délka jednopruhového, obousměrného úseku komunikace je 300 m, šířka vozovky 3,50 m. Úsek pracuje v režimu „zóna 30“ s pohybem pěších po vozovce. Návrhu opravy předcházela diagnostika vozovky. Ta doporučila variantní návrh opravy a určila pouze nezbytně nutný rozsah stavebních prací na základě výsledku diagnostických měření současné vozovky. Byly tak optimalizovány investiční náklady na opravu PK před zahájením návrhové části projektu. Hydrogeologický posudek zmapoval možnosti vsakování. Cílem odvodnění je zadržet povrchově odtékající dešťové vody na pozemku a případné vyšší průtoky bezeškodně odvést do stávající jednotné kanalizace. Vsakovací zařízení srážkových vod zahrnuje povrchové zemní retenční příkopy, podzemní retenční a vsakovací drény, odlehčovací a revizní šachty. Součástí projektu je přeložka kabelu NN, založení příčných chrániček do vozovky pro budoucí přípojky vodovodu. Projekt byl v rozpracovanosti veřejně představen a projednán s rezidenty a zastupiteli obce. Projektová cena 2,5 mil. bez DPH, projekt byl financován z dotace SFDI. Zajišťoval jsem AD při realizaci stavby v r. 2017.

2016-02 PARKOVACÍ ZÁLIV, ROHOVLÁDOVA BĚLÁ
Malá stavba v centu obce Rohovládova Bělá v délce 30 m. Návrh rozšiřuje dopravní prostor o parkovací záliv dl. 17 m s navazujícím chodníkem šířky 1,50 m; je upravena plocha pod schody k prodejně JEDNOTA a upraveno místo pro přecházení od schodů do normových parametrů; terénní svah podél zálivu je podepřen novou opěrnou zídkou s lavičkami na jejím temeni. Součástí stavby je přeložky metalických kabelů společnosti CETIN, přeložku kabelů VO. Návrh stavby splňuje podmínky vyhl. 398/2009. Je doplněn drobný mobiliář, 2x stojan na kola, odpadkový koš, vymezovací sloupky.  Projektová cena 460 tis. bez DPH. Zajišťoval jsem AD při realizaci stavby v r. 2017.