Charakter řešených staveb

Ulice, prostranství, vnitrobloky, městské plochy, parky a hřiště; silnice a místní komunikace, stezky, stavby pro pěší a cyklistickou dopravu, účelové a vnitropodnikové komunikace, lesní a polní cesty; náměstí a rozptylové plochy, odstavné a parkovací plochy, garáže, čerpací stanice pohonných hmot, dopravní plochy areálů (obchodní, administrativní, průmyslové), křižovatky a sjezdy;  obytné a pěší zóny, zóny 30, zklidnění průjezdních úseků silnic obcemi, místní/bodová opatření např. z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy.

Zajištění spolupráce s architektem

DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 • DOPRAVNÍ PRŮZKUMY, SČÍTÁNÍ DOPRAVY
 • STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
 • PROGNÓZA INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
 • POSUZOVÁNÍ KAPACITY NEŘÍZENÝCH ÚROVŇOVÝCH KŘIŽOVATEK
 • POSUZOVÁNÍ KAPACITY OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK
 • POSOUZENÍ ZÁMĚRU ZŘÍZENÍ SJEZDU
 • POSOUZENÍ ZÁMĚRU ZŘÍZENÍ SJEZDU
 • POSOUZENÍ DOPRAVNÍCH NAPOJENÍ
 • VÝPOČTY ROZHLEDOVÝCH TROJÚHELNÍKŮ PODLE ČSN 73 6102
 • STANOVÉNÍ POČTU PARKOVACÍCH A ODSTAVNÝCH STÁNÍ PODLE ČSN 736110

PROJEKTOVÁ ČINNOST

 • DOPRAVNĚ-TECHNICKÁ STUDIE
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEB
  územního rozhodnutí, ohlášení stavby, stavebního povolení, provádění stavby, dokumentace bouracích prací, vynětí ze zemědělského půdního fondu (zpf), zaborové elaboráty, parcelace, navrhování dopravního značení, hrubé terénní úpravy
 • PROJEKTY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
  (kanalizace, vodovod, ČOV, plynovod, sdělovací a silové vedení)
 • ZAJIŠTĚNÍ A KORDINACE PROFESÍ

NEZÁVISLÁ KONZULTAČNÍ ČINNOST

 • INVESTIČNÍ ZÁMĚRY STAVEBNÍKŮ
 • POSOUZENÍ STAVU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
 • ROZPOČTY STAVEB
 • PŘÍPRAVA REALIZACE STAVEB

AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 • ZASTUPOVÁNÍ STAVEBNÍKA PŘI ÚZEMNÍM, STAVEBNÍM NEBO KOLAUDAČNÍM ŘÍZENÍ
 • PROJEDNÁNÍ PROJEKTU S ÚŘADY STÁTNÍ SPRÁVY
 • ZAJIŠTĚNÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

Doporučení

Na kvalitě dokumentace závisí úspěch celé stavby. Pečlivě zpracovaná dokumentace je dobrým předpokladem zdařilé realizace stavby splňující cíle stavebníka. S rozvahou stanovený rozsah stavby, materiálové řešení a zvolená technologie provedení může vést k významným úsporám investičních prostředků při zachování vysoké kvality stavebního díla. Zásadních úspor či optimalizaci finančních prostředků lze docílit právě ve fázi plánování a projekční přípravy stavby.