01_KONCEPCNI STUDIE

KONCEPČNÍ STUDIE A NÁVRH VEŘEJNÉHO PROSTORU

Cílem koncepční studie je vytvořit  konstruktivní návod na zlepšení kvality veřejného prostoru  území,  který  se  snaží  respektovat  hodnoty místa,  pojmenovat  nedostatky,  problémy  a  v neposlední řadě upozornit na příležitosti a silné stránky lokality. Dokument má za cíl stát se iniciačním materiálem budoucích změn v území.

02_STUDIE MOBILITY

STUDIE MOBILITY A VYHLEDÁVACÍ STUDIE

Zabýváme se otázkami bezpečného přemísťování na území měst s cílem zajištění průchodnosti území, spojitostí tras v širším i lokálním kontextu. Mobilita je spojená s obsluhou území, kvalitou dostupnosti cílů, možnostmi bezpečného překonání bariér. Myslíme na potřeby mobily v pohybu i v klidu. Snažíme se vytvořit přívětivé podmínky pro všechny druhy dopravy. Zajímají nás potřeby obyvatel území. Na řešení se díváme z více úhlů pohledu, ty se snažíme popsat, vyhodnotit a navrhnout vhodná řešení.

DOPRAVNĚ ZKLIDNĚNÉ KOMUNIKACE A ZÓNY

Plošné dopravní zklidňování nabízí potenciál ke zvýšení obytné kvality městských okrsků, ale i prostorů s významnou pobytovou, kulturním či vzdělávací funkcí. Optimalizace a transformace uličních prostorů nabízí prostor pro doplnění městotvorných náplní. Využití zbytných ploch vozovky nebo její redukce nabízí řadu příležitostí. Zpomalení motorové dopravy v obytném území je významným krokem ke zvýšení bezpečnosti účastníků provozu (zejména pak dětí, chodců i cyklistů), zlepšuje podmínky pro přecházení, snižuje hlukové i emisní dopady automobilové dopravy na okolí. Prostor zklidněných komunikací a zón vybízí uživatele ke vzájemné ohleduplnosti a toleranci.

03_DOPRAVNĚ ZKLIDNĚNÉ KOMUNIKACE A ZÓNY

INFRASTRUKTURA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

Většina cest na území měst je vykonána v délce stovek metrů po dobu několika minut. Zejména území měst tak nabízí vysoký potenciál pohybu chůzí nebo na jízdním kole. Nemotorové druhy dopravy si zejména v zastavěném území zaslouží minimálně stejnou pozornost (ne-li větší, protože pěší a cyklisté jsou nejzranitelnější účastníci provozu), jako se obecně dostává individuální automobilové dopravě.

Nemotorová doprava má v uličním profilu své potřeby a nároky a těm se snažíme vyhovět. Cílíme na o podporu dlouhodobě udržitelných a zdraví prospěšných způsobů přepravy na území měst.

Cyklodoprava přispívá k lepší obyvatelnosti městského prostředí – snižuje hluk a emise z motorové dopravy, vyžaduje méně prostoru, obyvatele mnohem méně ohrožuje, prospívá obecnému zdraví. Infrastruktura pro cyklisty měla mít návaznosti a vytvářela ucelenou, bezpečnou síť. Problematika cyklodopravy by měla být součástí plánování rozvoje města a jeho dopravní politiky.

04_INFRASTRUKTURA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
05_BEZPEČNOST DOPRAVY

BEZPEČNOST DOPRAVY

Zajištění bezpečnosti dopravy, zejména pak cyklistické a pěší, je pro nás zásadní od samém počátku přípravy záměrů. Dopravní část projektů je již od studie zpracována autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby. Na studii navazující projekční příprava navržené dopravní řešení pouze upřesňuje a to včetně dopravně-bezpečnostních opatření.

06_DOPRAVNÍ VÝPOČTY_POSOUZENÍ

DOPRAVNÍ VÝPOČTY, POSOUZENÍ, DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝ OPATŘENÍ

Návrhy připravujeme na podkladě odborných analýz území. Pracuje s tvrdými daty. Snažíme se tak nahradit pocitové vnímání za věcná fakta, která si umíme obhájit a vysvětlit. Používáme nástroje pro stanovení prognózy záměrem generované dopravy v území. Dopravní limity území a možnosti dopravního napojení prověřujeme kapacitním posouzením křižovatek a mezikřižovatkových úseků. Posuzujeme současná i nová dopravní napojení. Pracujeme s intenzitami dopravy z dopravních sčítání nebo z dopravních modelů. Sledujeme a vyhodnocujeme nehodovost úseků.

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Předprojektovou přípravu vnímáme jako zásadní  krok  vedoucí  k  realizaci.  Nastavení  procesu plánování,  stanovení  cílů,  rizik  a  priorit  zadání  je  důležitou  součástí  jakéhokoliv  projektu. Máme zkušenost i s organizací plánovacích setkání a věříme, že správně nastavený proces komunikace projektu s veřejností je jedním ze základních kamenů úspěšného projektu.

.

Dokument založený na participaci s obyvateli má
potenciál se stát iniciačním, obyvateli kladně vnímaným,
dokumentem budoucích změn v území. Dále pak podkladem
pro projednání navazujících záměrů s veřejností, koordinaci
příprav dílčích stavebních akcí v území, ale i východiskem
pro zadání navazují-cích stupňů projektových dokumentací.

07_PŘEDPROJEKTOVÁ-PŘÍPRAVA

DOPORUČENÍ

Na kvalitě dokumentace závisí úspěch celé stavby. Pečlivě zpracovaná dokumentace je dobrým předpokladem zdařilé realizace stavby splňující cíle stavebníka. S rozvahou stanovený rozsah stavby, materiálové řešení a zvolená technologie provedení může vést k významným úsporám investičních prostředků při zachování vysoké kvality stavebního díla. Zásadních úspor či optimalizaci finančních prostředků lze docílit právě ve fázi plánování a projekční přípravy stavby.

.

Prostory místních komunikací jsou nejdůležitější veřejné prostory obcí
a měst všech velikostí. Ve velké míře vtiskují obci její jedinečnost,
atmosféru a prožitek z okolního prostředí. Tyto prostory neslouží
jenom dopravě, nýbrž poskytují rámec i jiným rozmanitým projevům života,
což se projevuje nejrůznějšími požadavky na funkci i obsahovou náplň prostoru.

.

Tvorba veřejného prostoru a prostoru místní komunikace má
proto prvořadý význam při řešení problematiky zastavěného
prostředí. Navrhování veřejné-ho a uličního prostoru uvnitř zastavěného
území je vždy těsně spojeno s urbanismem a architekturou.
Je třeba ho chápat jako komplexní profesní přístup.